Ochrana osobných údajov - Merymy

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) je vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našej internetovej stránky www.merymy.sk (ďalej len „Stránka“), nášho účtu Merymy na sociálnej sieti Facebook a nášho účtu Merymy na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Účty na sociálnych sieťach“) spracúvané a chránené. Zároveň by sme Vás chceli informovať o Vašich práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tieto Podmienky Vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri používaní Stránky a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budete v pravý čas informovaní.

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Sme obchodná spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L a prevádzkujeme Stránku a Účty na sociálnych sieťach.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“).

Zodpovedná osoba za našu spoločnosť nebola ustanovená, nakoľko nám táto povinnosť z nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OU nevyplýva. Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese [info@merymy.sk].

 1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

a) Registrácia profesionálov na stránke

Každý fotograf, kameraman, kaderník, reštaurácia, hotel alebo iný poskytovateľ služieb súvisiacich s organizovaním svadieb (ďalej len „Profesionál“) sa môže zaregistrovať na Stránke. Ak ste Profesionál – fyzická osoba (napr. fotograf, kameraman a pod.), registrujete sa pomocou svojho mena, priezviska a emailovej adresy. Ak ste Profesionál – právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným prevádzkujúca hotel, reštauráciu a pod.), registrujete sa pomocou mena, priezviska a emailovej adresy Vášho štatutárneho zástupcu alebo Vášho iného zástupcu (ďalej len „Zástupca Profesionála“).

Pri registrácii Profesionála na Stránke budeme požadovať osobné údaje Profesionála – fyzickej osoby alebo Zástupcu Profesionála za účelom registrácie na Stránke. Pri registrácii budeme od tejto osoby žiadať udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a oboznámime ju aj s jej právami.

b) Vedenie profilu právnickej osoby

Ak ste Zástupca Profesionála zastupujúci Profesionála, ktorý má záujem využívať naše služby, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vytvorenia, vedenia a vylepšovania profilu Profesionála, ktorého zastupujete na Stránke (ďalej len „Profil“), prispôsobenia Profilu potrebám Profesionála, ako aj komunikácie s Profesionálom ako zmluvným partnerom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na vytvorení, vedení a vylepšovaní Profilu, riadnom poskytovaní služieb pre Profesionála a komunikácii s Profesionálom. Pri uzatvorení zmluvy medzi nami a Profesionálom, ktorá sa uzatvára akceptovaním našich Všeobecných obchodných podmienok, Vám poskytneme informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami

c) Vedenie profilu fyzickej osoby a uzatvorenie zmluvy

Ak ste Profesionál – fyzická osoba a máte záujem využívať naše služby, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vytvorenia, vedenia a vylepšovania Vášho Profilu a prispôsobenia Profilu Vašim potrebám, pričom zmluvný vzťah bude vytvorený priamo medzi nami a Vami. Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel spracúvame na právnom základe zmluvy, ktorú s nami uzavriete akceptovaním našich Všeobecných obchodných podmienok, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy Vám poskytneme informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami.

Niektoré údaje budú povinné, nakoľko bez nich nevieme vytvoriť, viesť a vylepšovať Váš Profil. Okrem týchto údajov budete môcť v rámci svojho Profilu uvádzať aj ďalšie údaje resp. odpovedať na niektoré naše otázky. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím berte na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodnete ich zverejniť na Stránke.

d) Kontaktovanie Profesionála

Ak ste fyzická osoba, ktorá má záujem kontaktovať niektorého z Profesionálov registrovaných na našej Stránke, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom sprostredkovania Vašich kontaktov a Vašej správy zvolenému Profesionálovi a vyžiadania cenovej ponuky od Profesionála. Pri odosielaní správy Profesionálovi Vás budeme žiadať o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a oboznámime Vás aj s Vašimi právami.

e) Fotografie, videá a iný obsah nahratý Profesionálom na Stránke

Na Stránke môžu byť zo strany Profesionála v rámci jeho Profilu uverejnené fotografie, fotoalbumy, videá a iné príspevky, na ktorých môže byť zachytená Vaša podobizeň. V takom prípade spracúvame Vaše údaje za účelom získavania, uchovávania a nakladania s fotografiami, videami a iným obsahom zverejneným na Stránke ako aj za účelom riadneho prevádzkovania Stránky a poskytovania služieb prostredníctvom Stránky. Právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je náš oprávnený záujem na nakladaní s obsahom zverejneným na Stránke a riadnom prevádzkovaní Stránky a poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky.

Bližšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel nájdete v nasledovnom odkaze.

f) Newsletter

Ak nám k tomu udelíte súhlas, budeme spracúvať Vašu emailovú adresu za účelom zasielania newslettra. V newsletteri Vás informujeme najmä o atraktívnom obsahu zo Stránky. Súhlas zo zasielaním newslettera je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v emaily, ktorým Vám zasielame newsletter alebo na e-mailovej adrese [info@merymy.sk]. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zasielania newslettra je Váš súhlas, udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU.

g) Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame Vaše údaje za účelom zorganizovania súťaže, zabezpečenia a spravovania Vašej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý budeme od Vás žiadať pri zapojení sa do súťaže.

h) Cookies

Na Stránke používame súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím políčka v lište, ktorá sa ti automaticky zobrazí pri návšteve Stránky.

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri prevádzkovaní Stránky a poskytovaní služieb spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (registrácia na stránke, vedenie Profilu, zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

 1. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným a spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje poskytovujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

a) osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;

b) osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;

c) osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Stránky a Účtov na sociálnych sieťach.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 1. Odkazy na iné stránky

Na našej Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 1. Ako dlho údaje uchovávame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami (prípadne nami a Profesionálom, ktorého zastupujete) alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 1. Ochrana súkromia detí

Služba je určená aj osobám pod 16 rokov.

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese [info@merymy.sk], alebo prostredníctvom pošty na adrese [MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica].

Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie Stránky alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Stránke, aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním Stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Stránky.

 

Kontaktovanie poskytovateľa služieb

 

Informácie poskytované dotknutým osobám

pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

Profesionál – fyzická osoba

Naša spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaní Vašich osobných údajov ako poskytovateľa služieb súvisiacich s organizovaním svadieb, ktorému na základe zmluvy s Prevádzkovateľom, bude Prevádzkovateľ poskytovať služby prostredníctvom internetovej stránky www.merymy.com (ďalej len „Stránka“), Vám týmto ako dotknutej osobe (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov ako aj poučenie o Vašich právach s tým súvisiacich.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

 • Prevádzkovateľom informačného systému je naša obchodná spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L. Kontaktovať nás môžete na adrese sídla alebo na emailovej adrese [info@merymy.sk];
 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom za vytvorenia, vedenia a vylepšovania Vášho profilu na Stránke (ďalej len „Profil“) a prispôsobenia Profilu Vašim potrebám;
 • Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel spracúvame na právnom základe zmluvy, ktorú s nami uzavriete akceptovaním našich Všeobecných obchodných podmienok, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy;
 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu do uplynutia 2 (dvoch) rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s Vami;
 • Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom a sponzorom, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku Stránky a našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu Stránky a našich služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Stránky a našich služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní Stránky a našich služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
 • Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou zriadenia, prevádzkovania a vylepšovania Profilu ako aj prispôsobenia Profilu Vašim potrebám.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 1. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 1. Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo (ii) zaslaním emailu na emailovú adresu [Info@merymy.sk].

 1. Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Registrácia

Ja, ako fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

zaškrtnutím políčka dobrovoľne udeľujem súhlas obchodnej spoločnosti MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len „Súhlas“).

Účel poskytnutia Súhlasu

Svoj Súhlas poskytujem Prevádzkovateľovi ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom registrácie na internetovej stránke www.merymy.com prevádzkovanej Prevádzkovateľom (ďalej len „Stránka“).

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Súhlas udeľujem Prevádzkovateľovi v rozsahu nasledovných osobných údajov:

 • meno a priezvisko;
 • emailová adresa (povinné);
 •  telefonický kontakt (volitelné ) ;
 • IP adresa.

Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 2 (dvoch) rokov odo dňa zrušenia registrácie na Stránke alebo do jeho odvolania.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

 • Prevádzkovateľom informačného systému je naša obchodná spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L. Kontaktovať nás môžete na adrese sídla alebo na emailovej adrese [info@merymy.sk];
 • Svoje osobné údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase;
 • Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tento Súhlas;
 • Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom a sponzorom, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku Stránky a našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu Stránky a našich služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Stránky a našich služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní Stránky a našich služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu udelenia Súhlasu;
 • Poskytnutie Vašich osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou registrácie na Stránke. Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov sa nebudete môcť na Stránke zaregistrovať.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 1. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 1. Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo (ii) zaslaním emailu na emailovú adresu [info@merymy.sk].

 1. Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Vyhlásenie Dotknutej osoby/Zákonného zástupcu Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal a porozumel som ich obsahu.

Taktiež vyhlasujem, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľujem v súlade s mojou určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ riadne poskytol informácie podľa § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa § 21-28 Zákona o ochrane OU.

Merymy
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Prihlásiť sa