Podobizeň fyzickej osoby

Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

Podobizeň fyzickej osoby

Naša spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72674/L (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaní Vašich osobných údajov ako účastníka svadby alebo osoby, ktorej bola poskytnutá služba niektorým z poskytovateľov služieb súvisiacich s organizovaním svadieb (ďalej len „Profesionál“), registrovaným na našej internetovej stránky www.merymy.com (ďalej len „Stránka“), Vám týmto ako dotknutej osobe (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov ako aj poučenie o Vašich právach s tým súvisiacich.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

 

  • Prevádzkovateľom informačného systému je naša obchodná spoločnosť MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71492/L. Kontaktovať nás môžete na adrese sídla alebo na emailovej adrese [info@merymy.sk];
  • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom získavania, uchovávania a nakladania s fotografiami, videami a iným obsahom zverejneným na Stránke ako aj za účelom riadneho prevádzkovania Stránky a poskytovania služieb prostredníctvom Stránky;
  • Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na nakladaní s obsahom zverejneným na Stránke a riadnom prevádzkovaní Stránky a poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky;
  • V súvislosti s vyššie uvedeným účelom spracúvame Vaše údaje v rozsahu: Vaša podobizeň zachytená na fotografiách, videách a inom obsahu zverejnenom zo strany Profesionála na Stránke a údaje, ktoré vzhľadom na charakter nahratého obsahu môžu mať povahu osobných údajov;
  • Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu do uplynutia 2 (dvoch) rokov odo dňa ukončenia Zmluvného vzťahu s Profesionálom, ktorý Vaše osobné údaje na Stránke zverejnil;
  • Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Príjemcami osobných údajov sú návštevníci profilu Profesionála na Stránke, ktorý osobné údaje v rámci svojho profilu zverejnil. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. našim partnerom a sponzorom, osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku Stránky a našich služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu Stránky a našich služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Stránky a našich služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní Stránky a našich služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
  • Vaše osobné údaje nám poskytol Profesionál a to ich zverejnením vo svojom profile na Stránke.

 

 

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

2. Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

 

4.Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

5.Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

6.Právo odvolať svoj súhlas

 Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo (ii) zaslaním emailu na emailovú adresu [info@merymy.sk].

 7.Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

Merymy
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Prihlásiť sa