[vc_row][vc_column][vc_column_text]Všeobecné obchodné podmienky pre platené služby

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú niektoré vybrané vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429, ako sprostredkovateľom, (ďalej len „Sprostredkovateľ“) a dodávateľom služby (ďalej len „Dodávateľ“), ktoré vzniknú na základe registrácie Dodávateľa ako profesionála na internetovej stránke www.merymy.sk (internetová stránka www.merymy.sk je svadobný portál, ktorý ponúka priestor pre nevesty a svadobných profesionálov (ďalej len „Internetová stránka“) (ďalej spolu len „Registrácia“).
 2. Registráciou nevzniká medzi Sprostredkovateľom a Dodávateľom spotrebiteľský vzťah podľa ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ale obchodnoprávny vzťah v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
 3. Dodávateľom môže byť len fyzická osoba oprávnená vykonávať samostatne zárobkovú činnosť alebo právnická osoba.
 4. Vzťahy, ktoré nie sú týmito VOP upravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pravidlami používania Internetovej stránky. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
 5. Registráciou sa rozumie vytvorenie konta, prostredníctvom ktorého bude Sprostredkovateľ umožní Dodávateľovi prezentáciu vybranej dodávanej služby, resp. služieb súvisiacich s organizáciou svadby na Internetovej stránke (ďalej len „Služba“) za odplatu.
 6. Odplatou za prezentáciu sa rozumie cena podľa cenníka alebo individuálnej dohody medzi Sprostredkovateľom a Dodávateľom.
 7. Odplata je splatná vopred za celé dohodnuté fakturačné obdobie (rok, resp. 6 mesiacov), na základe faktúry vystavenej a odoslanej Sprostredkovateľom na mailovú adresu uvedenú Dodávateľom.
 8. Konto Dodávateľa je možné zrušiť na základe mailovej žiadosti zaslanej Dodávateľom z mailovej adresy uvedenej pri Registrácii.
 9. K zrušeniu konta Dodávateľa dôjde k poslednému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy dôjde k doručeniu žiadosti Dodávateľa. K zrušeniu konta Dodávateľa môže dôjsť aj v iný termín, na základe individuálnej dohody medzi Sprostredkovateľom a Dodávateľom.
 10. Vytvorením konta Dodávateľa vzniká Dodávateľovi právo na prezentáciu Služby na Internetovej stránke prostredníctvom audiozáznamu, videozáznamu alebo fotografie alebo iným dohodnutým spôsobom.
 11. Obsah konta Dodávateľa nie je prenosný a viaže sa výlučne na osobu Dodávateľa.
 12. Obsah konta Dodávateľa nesmie byť v rozpore s morálnymi zásadami, dobrými mravmi alebo právnymi predpismi. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo obsah konta Dodávateľa sledovať a kontrolovať za účelom posúdenia jeho súladu s morálnymi zásadami, dobrými mravmi a právnymi predpismi.
 13. Obsah konta Dodávateľa má informatívny charakter a Sprostredkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Dodávateľ plne zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu konta Dodávateľa.
 14. Obsah konta Dodávateľa, ktorý je podľa názoru Sprostredkovateľa, v rozpore s morálnymi zásadami alebo právnymi predpismi je Sprostredkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť.
 15. Sprostredkovateľ je oprávnený odstrániť bez upozornenia konto Dodávateľa aj v prípade, ak bude Dodávateľ prostredníctvom svojho konta ponúkať služby, ktoré nesúvisia s povahou Internetovej stránky (svadobného portálu).
 16. Jednotlivé služby, ktoré sú obsahom konta Dodávateľa, je možné hodnotiť a komentovať užívateľmi registrovanými na Internetovej stránke (ďalej len „Užívateľ“). Dodávateľ bude upozornený internou notifikáciou na pridané hodnotenie alebo komentár týkajúci sa konta Dodávateľa.
 17. Dodávateľ má právo reagovať na každé hodnotenie a komentár Užívateľa. Dodávateľ má právo požiadať Sprostredkovateľa o odstránenie hodnotenia alebo komentára Užívateľa z dôvodu (i) falošného profilu komentujúceho Užívateľa a/alebo (ii) z dôvodu, že hodnotenie a komentár je v rozpore s morálnymi zásadami a/alebo právnymi predpismi a/alebo (iii) ak hodnotenie alebo komentár nesúvisí s povahou Internetovej stránky, resp. sa netýka Služieb poskytovaných Dodávateľom. Každú takúto žiadosť o odstránenie je Sprostredkovateľ povinný preveriť.
 18. Ak Sprostredkovateľ zistí, že profil komentujúceho Užívateľa je (i) falošný a/alebo (ii) je v rozpore s morálnymi zásadami a/alebo právnymi predpismi a/alebo (iii) nesúvisí s povahou Internetovej stránky, resp. sa netýka Služieb poskytovaných Dodávateľom, hodnotenie alebo komentár na základe žiadosti Dodávateľa odstráni.
 19. Ak Sprostredkovateľ zistí, že profil komentujúceho Užívateľa nie je (i) falošný a/alebo (ii) nie je v rozpore s morálnymi zásadami a/alebo právnymi predpismi a/alebo (iii) súvisí s povahou Internetovej stránky, resp. sa týka Služieb poskytovaných Dodávateľom, hodnotenie alebo komentár nebude odstránený a bude naďalej na Internetovej stránke zobrazovaný.
 20. Sprostredkovateľ je oprávnený odstrániť každý komentár a hodnotenie (uverejnené Užívateľom, resp. Dodávateľom), ktoré je v rozpore s morálnymi zásadami alebo právnymi predpismi.
 21. Dodávateľ sa zaväzuje, že audiozáznam, videozáznam a fotografie použité na prezentáciu Služby budú nebudú poškodzovať autorské práva tretích osôb.
 22. V prípade porušenia týchto VOP je Sprostredkovateľ oprávnený na túto skutočnosť upozorniť Dodávateľa a Dodávateľ je povinný bez odkladu vykonať nápravu. Takéto upozornenie bude zaslané Dodávateľovi Sprostredkovateľom na mailovú adresu Dodávateľa uvedenú pri Registrácii. Ak Dodávateľ nápravu nevykoná, Sprostredkovateľ je oprávnený zrušiť konto Dodávateľa bez náhrady.
 23. V prípade, že konto Dodávateľa bude zrušené zo strany Sprostredkovateľa z dôvodu porušenia povinností Dodávateľa, opätovná Registrácia Dodávateľa nebude zo strany Sprostredkovateľa možná.
 24. Zodpovednosť za škodu sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 25. O zmene týchto VOP je Sprostredkovateľ povinný informovať Dodávateľa mailom na adresu uvedenú pri Registrácii najneskôr mesiac pred účinnosťou zmeny VOP.
 26. Zmena VOP je dôvodom na dôvodom na podanie žiadosti o zrušenie konta Dodávateľom ku dňu účinnosti zmeny VOP. Dodávateľ má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej ceny.
 27. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.9.2019

 

V Námestove, dňa 27.9.2019

Pravidlá používania

 

 1. Tieto pravidlá používania (ďalej len „Pravidlá“) sú záväzné pre všetkých užívateľov svadobného portálu – internetovej stránky www.merymy.sk (ďalej len „Internetová stránka“), ktorá je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou MERYMY s.r.o, sídlo Oravská Jasenica 256, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 994 429 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Pravidlá sú záväzné pre všetky sekcie Internetovej stránky.
 3. Za užívateľa (ďalej len „Používateľ“) sa pre účely týchto Pravidiel považuje každá fyzická osoba (ďalej len „Užívateľ“) a fyzická osoba podnikateľ, resp. právnická osoba (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá sa registrovala na Internetovej stránke, a ktorej bolo vytvorené užívateľské konto (ďalej len „Konto“).
 4. Registrácia Konta Užívateľa je bezodplatná. Registrácia Konta Dodávateľa je odplatná.
 5. Pri registrácii je Používateľ povinný vyplniť úplne a pravdivo všetky údaje označené ako „povinné“. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že údaje uvedené Používateľom nie sú úplné pravdivé, je oprávnený Konto zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a náhrady.
 6. O zrušenie Konta je Používateľ oprávnený požiadať kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
 7. Používateľ je povinný pri užívaní Konta rešpektovať všetky morálne zásady, dobré mravy a všeobecne záväzné právne predpisy a je povinný nepoužívať Konto v rozpore s morálnymi zásadami, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. V prípade opakovaného porušenia Pravidiel je Prevádzkovateľ oprávnený Konto zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a náhrady.
 9. Dodávateľ je oprávnený využívať Konto na prezentáciu ponúkaných tovarov a služieb, komunikáciu s Užívateľmi, komentovanie a hodnotenie príspevkov Užívateľov. Užívateľ je oprávnený využívať Konto na komunikáciu s Dodávateľom, komentovanie, hodnotenie služieb Dodávateľa (ďalej spolu len „Príspevky“).
 10. Obsah Príspevkov je prístupný Prevádzkovateľovi za účelom kontroly dodržiavania Pravidiel, morálnych zásad, dobrých mravov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. Používateľ je oprávnený nahlásiť každý Príspevok iného Používateľa, ktorý je v rozpore s Pravidlami, morálnymi zásadami, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každé takéto hlásenie je Prevádzkovateľ povinný preveriť.
 12. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Príspevok je v rozpore s Pravidlami, morálnymi zásadami, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je oprávnený Príspevok odstrániť a/alebo zároveň zrušiť Konto Používateľa bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady.
 13. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov Používateľov.
 14. Náhrada škody sa spravuje platnými právnymi predpismi.
 15. Používatelia sú pri zverejňovaní Príspevkov povinní rešpektovať autorské práva tretích osôb.
 16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezporuchovosť, možnosť pripojenia sa na stránku a možnosť využitia jej obsahu. Používateľ je povinný zmazať inzerát v prípade jeho neaktuálnosti.

 

 

Osobitné pravidlá pre BAZÁR a FÓRUM

 1. Pravidlá používania sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na sekciu BAZÁR (ďalej len „sekcia Bazár“) a sekciu FÓRUM (ďalej len „sekcie Fórum“).
 2. Ponuka tovaru alebo služieb je možná len prostredníctvom sekcie Bazár. Ponúkanie tovaru alebo služieb mimo sekcie Bazár je zakázané bude považované za porušenie Pravidiel.
 3. Prevádzkovateľ je v pozícii sprostredkovateľa medzi Používateľmi a nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar alebo služby ponúkané v sekcii Bazár.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za použitie informácií zverejnených v inzeráte tretími osobami.
 5. Inzeráty musia obsahovať pravdivé informácie, z ktorých bude zrejmé, aký tovar alebo služba je predmetom inzerátu.
 6. Text inzerátu nesmie byť napísaný VEĽKÝMI PÍSMENAMI okrem prípadov, kedy je ich použitie v súlade s pravidlami slovenského jazyka, napr. začiatok vety, názov produktu.
 7. Používanie iných znakov ako výkričníky, pomlčky, hviezdičky smajlíky a podobne je povolené v primeranom rozsahu.
 8. Predmetom inzerátu nesmie byť tovar alebo služba, ktorých predaj je zakázaný, alebo na predaj ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie.
 9. Za obsah inzerátu v celom rozsahu zodpovedá Používateľ, ktorý inzerát zverejnil.
 10. Používateľ, ktorý inzerát zverejnil zodpovedá, že inzerátom nebudú dotknuté práva tretích osôb.
 11. V prípade použitia fotografie, dáva Používateľ Prevádzkovateľovi nevýhradnú licenciu na použitie fotografie po dobu zverejnenia inzerátu.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát v prípade Pravidiel aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady.
 13. Používateľ je povinný zmazať inzerát v prípade jeho neaktuálnosti.
 14. Sekcia Fórum slúži primárne na zverejňovanie a vymieňanie si osobných skúseností súvisiacich so svadbou s povahou Internetovej stránky.
 15. Sekcia Fórum neslúži na ponúkanie tovaru alebo služieb.
 16. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať príspevok v Sekcii Fórum, a to v prípade, že je v rozpore s Pravidlami.

Záverečné ustanovenia

 1. O zmene týchto Pravidiel je Prevádzkovateľ povinný informovať Používateľa mailom na adresu uvedenú pri registrácii najneskôr mesiac pred účinnosťou zmeny Pravidiel.
 2. Zmena Pravidiel je dôvodom na dôvodom na podanie žiadosti o zrušenie Konta Používateľom ku dňu účinnosti zmeny Pravidiel.
 3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.9.2019

V Námestove, dňa 27.9.2019

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Merymy
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Prihlásiť sa